Zgodnie z Rozporządzeniem od 12.12.2012 roku Dział Konsularny Ambasady Republiki Azerbejdżanu zwraca się do osób, zamierzających odwiedzić Republikę Azerbejdżanu, z prośba wypełnić formularz e-ankiety http://evisa.mfa.gov.az/  który prosimy dołączyć do niżej wymienionych dokumentów w celu uzyskania wizy Po wypełnieniu ankiety wizowej otrzymacie Państwo na podany adres mailowy kopie wypełnionej ankiety w formacie PDF (5 stron). Z wydrukowaną kopią ankiety (5 stron) i pozostałymi dokumentami, niezbędnymi do uzyskania wizy, zapraszamy do Wydziału Konsularnego Ambasady.

Uwaga!

“Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu przypomina wszystkim obywatelom obcych krajów, zamierzającym podróżować do Górskiego Karabachu oraz do innych okupowanych regionów Azerbejdżanu, iż z powodu trwającej okupacji przez Siły Zbrojne Republiki Armenii, obszary te są czasowo poza kontrolą Republiki Azerbejdżanu.

Każda wizyta bez zgody Republiki Azerbejdżanu do wyżej wymienionych terytoriów, które międzynarodowo uznawane są jako integralna część Azerbejdżanu, uważana jest jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Azerbejdżanu oraz naruszenie przepisów krajowych, jak również odpowiednich norm i zasad prawa międzynarodowego.

W związku z tym Ministerstwo zwraca się do wszystkich cudzoziemców o powstrzymanie się od podróży do Górskiego Karabachu oraz okupowanych terytoriów Republiki Azerbejdżanu. Ministerstwo przypomina, że osobom, którzy podróżowali do okupowanych regionów bez uprzedniej zgody Republiki Azerbejdżanu, będzie udzielona odmowa na wjazd do Republiki Azerbejdżanu.”


Ogólne informacje o wizach do Azerbejdżanu

 • Termin ważności wizy zwykłej jednokrotnej – od 1 do 30 dni
 • Termin ważności wizy dwukrotnej – 90 dni (w ciągu 3 miesięcy )
 • Termin ważności wizy wielokrotnej – 90 albo 180 dni (w ciągu 1 roku). W przypadku zakończenia terminu ważności, wiza jest nieważna.
 • W celu przedłużenia terminu ważności wizy cudzoziemcy przebywający na terytorium Republiki Azerbejdżanu mogą zwracać się do odpowiednich organów Republiki Azerbejdżanu do zakończenia terminu ważności wizy.
 • Cudzoziemcy planujący przebywać na terytorium Republiki Azerbejdżanu więcej niż 3 dni, maja obowiązek w ciągu 3 dni (nie licząc dni wolnych i świątecznych) zwrócić się do Służby Migracyjnej w celu rejestracji w miejscu zamieszkania: qeydiyyat@migration.gov.az

Wiza biznesowa/gościnna

 • wypełniona ankieta wizowa
 • zaproszenie (powinno zawierać informacje o miejscu pracy i stanowisku osoby zaproszonej do Azerbejdżanu)
 • zaświadczenie z miejsca pracy zawierające informację o stanowisku osoby udającej się do Azerbejdżanu (konieczna pieczątka zakładu pracy, w przypadku przedsiębiorców: KRS i oświadczenie o samozatrudnieniu)
 • paszport i ksero pierwszej strony paszportu ze zdjęciem (paszport ważny co najmniej pół roku, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Azerbejdżanu)
 • studenci – kopia legitymacji studenckiej
 • obcokrajowcy – ksero dokumentu legitymującego pobyt w Polsce (np.: zameldowanie, zaświadczenie z miejsca pracy, wiza RP, karta czasowego pobytu w RP)
 • 1 zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm
 • opłata za wizę (oryginał dowodu wpłaty z banku)
 • bilety potwierdzające przyjazd do Azerbejdżanu i wyjazd z Azerbejdżanu (lub do innego kraju, z którego podróżujący chce się udać do Azerbejdżanu, proszę umieścić informację o środku transportu, np.: autokar, pociąg)
 • Wizy biznesowe i studenckie są wydawane na podstawie zaproszenia od strony zapraszającej (urzędu, firmy, uczelni).
 • Wiza gościnna wydawana jest na podstawie zaproszenia i kopii paszportu (lub dowód osobisty) strony zapraszającej. Zaproszenie powinno zawierać imię i nazwisko, numer paszportu  osoby zaproszonej, również adres zamieszkania na terytorium Azerbejdżanu i okres planowanego pobytu. Zaproszenie powinno być napisane na komputerze i podpisane ręcznie.

Wiza turystyczna

Uprzejmie informujemy, iż wizy turystyczne NIE SĄ WYDAWANE w Ambasadzie Republiki Azerbejdżanu.

Poniżej podane są nazwy firm, w których mogą się Państwo ubiegać o wizę turystyczną.Lista firm (PDF)  albo http://azerbaijan.travel/en/pages/138/

Szanowni Goście, 

1. Niniejszym informujemy, że od kwietnia 2013 roku rozpoczęło się wydawanie wiz elektronicznych dla turystów, zamierzających odwiedzić Azerbejdżan. Firmy turystyczne, które mają odpowiednie licencje (lista firm w załączniku) lub ich partnerzy w Polsce mogą zgłaszać wnioski wizowe drogą mailową.

2. W celu uzyskania wizy wymagane jest przesłanie drogą mailową do firm turystycznych mających licencję w Azerbejdżanie bądź ich polskich partnerów wypełnionego wniosku wizowego (do pobrania na stronach internetowych firm turystycznych działających w Republice Azerbejdżanu) wraz ze skanowaną kopią paszportu oraz zdjęciem.

3. Opłata wizowa dla wiz turystycznych wynosi 20 USD. Zaznaczamy, że termin wiz turystycznych został przedłużony oraz ich status uległ zmianie.

4. Wnioski wizowe cudzoziemców będą rozpatrywane w terminie najdłużej piętnastu dni roboczych od dnia złożenia.

5. Wizy elektroniczne nie są wklejane do paszportu, turysta je przedstawia wraz z paszportem podczas przechodzenia przez przejściowy punkt kontrolny. Podczas przejścia przez graniczny przejściowy punkt kontrolny na wizie oraz paszporcie zostaną zaznaczone adnotacje dotyczące wjazdu oraz wyjazdu z terytorium Republiki Azerbejdżanu.

6 Informujemy, że z tej usługi można skorzystać przy wjeździe do kraju przez dowolny posiadający międzynarodowy status przejściowy punkt graniczny Republiki Azerbejdżanu.

Opłaty wizowe

 • Dyplomatyczne i służbowe paszporty są zwolnione od opłaty na podstawie noty oficjalnej
 • Koszt wizy jednokrotnej do 30 dni – 35 Euro
 • Tranzyt jednokrotny (wydawany tylko na podstawie posiadania wizy kraju trzeciego lub biletów ze wskazaniem końcowego miejsca pobytu) – 20$
 • Tranzyt dwukrotny (wydawany tylko na podstawie posiadania wizy kraju trzeciego lub biletów ze wskazaniem końcowego miejsca pobytu) – 40$
 • Wielokrotna roczna wiza – 35 Euro
 • S.W.I.F.T: BIGBPLPWXXX
  Numer konta bankowego Sekcji Konsularnej:   Bank Millennium
  80 1160 2202 0000 0000 8369 4553 (EUR)
  18 1160 2202 0000 0000 4793 8268 (USD)

Opłaty bankowe nie są wliczone w opłatę wizową.

Dane podane na stronie pochodzą z 2012 r. i mogą być nieaktualne. Aktualnych informacji prosimy szukać na stronie ambasady Azerbejdżanu.